Acknowledgements

VEGA 2016-2019

Výskum podporovaný Národným projektovým grantom pre výskum a vývoj 1/0773/16 2016 - 2019 „Metódy umelej inteligencie pre Inteligentnú robotiku založené na Cloudovom počítaní“.

Research supported by the National Research and Development Project Grant 1/0773/16 2016 – 2019 “Cloud Based Artificial Intelligence for Intelligent Robotics”.

KEGA 2013-2016

Táto publikácia bola vytvorená za podpory projektu KEGA č. 034TUKE-4/2014 “Integrácia študijných programov v odboroch Kybernetika a Umelá inteligencia”.

This publication is the result of the project implementation: KEGA No. 034TUKE-4/2014 „Integration of Study Programs in the Fields of Cybernetics and Artificial Intelligence“.

TECHNICOM

This publication/paper/poster/article is the result of the Project implementation: University Science Park TECHNICOM for Innovation Applications Supported by Knowledge Technology, ITMS: 26220220182, supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF.

Tento príspevok/publikácia vznikol/vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj, pre projekt: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

HUSK - Virtlab

This work was supported in part by the HUSK/1101/1.2.1/0039 “Virtual Reality Laboratory for Factory of the Future – VIRTLAB” supported by the Hungary – Slovakia Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 funded by the ERDF and the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF

CE 2

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (kód ITMS projektu: 26220120030) na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

This work is the result of the project implementation: Development of the Center of Information and Communication Technologies for Knowledge Systems (ITMS project code: 26220120030) supported by the Research & Development Operational Program funded by the ERDF.

VEGA 2012-2015

Výskum podporovaný Národným projektovým grantom pre výskum a vývoj 1/0667/12 „Inkrementálne metódy učenia pre inteligentné systémy“ 2012-2015.

Research supported by the National Research and Development Project Grant 1/0667/12 “Incremental Learning Methods for Intelligent Systems” 2012-2015.

Kompetenčné centrum

Research supported by the "Center of Competence of Knowledge Technologies for Product System Innovation in Industry and Service", with ITMS project number: 26220220155 for years 20012-2015.

cit: Acknowledgments (last edited 2016-04-27 14:11:17 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.