{#svk}

Anotácia projektu

Projekt je orientovaný a tvorbu nových technológii výučby UI a učebných textov v odbore informatika resp. umelá inteligencia na VŠ v SR. Spolupracujúce pracoviská pokrývajú vysokoškolské aktivity v SR v oblasti umelej inteligencie ako dôležitej súčasti informatiky, aplikovanej informatiky a umelej inteligencie. Cieľom je vytvoriť a pripraviť e-kurzy v oblasti UI (1. rok), výučbové prednašky (Webcast) pre Ing. štúdium (2. rok) na VŠ a e- výučbové texty pre PhD štúdium.(3. rok). Súčasne v 2. a 3. roku by sa projekt zameral na tvorbu resp. rozvoj výukových centier pre UI na spolupracujúcich pracoviskách. Tieto pracoviská by mali spolupracovať novými a netradičnými formami a mali by prispieť ku atraktívnosti VŠ štúdia v odbore UI aj prostredníctvom virtuálneho Slovenského ústavu pre UI. Výsledkom projektu budú Web študijné texty, učebné texty, infraštruktúra pre pedagogickú spoluprácu riešiteľov projektu s cieľom integrácie ľudského potenciálu v oblasti výučby UI v podmienkach slovenských vysokých škôl.

Charakteristika projektu

Súčasný stav problematiky

Informačná spoločnosť je realitou súčasnej doby a preto si vyžaduje kvalitných absolventov v oblasti informatiky, aplikovanej informatiky resp. umelej inteligencie. Spolupracujúce pracoviská sú popredné pedagogické a výskumné centra v Slovenskej republike, ktoré sa venujú výučbe a výskumu v oblasti informatiky, aplikovanej informatiky resp. umelej inteligencie. Všetky pracoviská majú Bc. , Ing. a PhD štúdium v týchto odboroch. V roku 2004 bude odboroch informatika, aplikovaná informatika resp. UI končiť cez 200 absolventov a v súčasnosti je na VŠ vo všetkých ročníkoch cez 500 študentov, ktorí majú predmety spojené s UI. Napr. na TU Košice sú predmety UI s počtami 80-90 študentov resp. predmet Výpočtová inteligencia má 140 študentov.

V súčasnosti existujú rozdrobené učebné texty pre Bc. resp. Ing. , ktoré si autori pripravovali počas svojej pedagogickej kariéry ale buď sú už zastaralé resp. sú nesúrodé, napr. používajú rozdielnu terminológiu a pod. V prípade PhD. štúdia existujú texty, ktoré zachytávajú najnovšie poznatky z tejto oblasti [1,2,3,4].

Súčasne je treba konštatovať, že neexistuje dostatočná spolupráca medzi partnermi hlavne pri výučbe predmetov a tento projekt by tomu mohol napomôcť. Prostriedky internetovskej diskusie, Webcastingu sú len v počiatkoch a bolo by vhodné ich rozvíjať. Pozri http://www.tuke.sk/webcast.

Predpokladaný vlastný prínos

Predpokladaný vlastný prínos vidíme v globálnych cieľoch projektu a to :

Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu

Konkrétny návrh postupu pre jednotlivé roky riešenia :

Ciele projektu na 1. rok projektu

Vytvorenie e-kurzov pre vybrané predmety v oblasti UI. Predmety budú vytvárané podľa pedagogickej náročnosti a sú rozdelené do 3 skupín a to

Pre predmety, ktoré sa vyučujú na 2 a 3 pracoviskách vzniknú pracovné skupiny na integráciu predmetov a učebných textov. Pre prípravu e-kurzov bude používaný integračný systém U-learn a Webcastová technológia pre nahrávanie prednášok. Systém, bude mať jednotnú pedagogickú formu včítane hodnotenia úrovne kurzov absolventmi jednotlivých predmetov.

Ciele projektu na 2. rok projektu

- inovácia výučbových laboratórií na TU, STU s dôrazom na zlepšenie podmienok pre výučbu predmetov pre zameranie a odbor UI. Inovácia sa bude sústreďovať na spoločnú hardwarovú platformu ako aj na spoločné programové prostriedky pre výučbu. Súčasne sa budú vytvárať podmienky pre kooperáciu jednotlivých pedagogických pracovísk s cieľom spolupráce pedagógov vyučujúcich rovnaký predmet ako aj študentov študujúcich rovnaký predmet. Prostriedkom bude vytvorenie virtuálneho Slovenského ústavu pre umelú inteligenciu, kde pomocou hypernews, Webcasting, videokonferencií sa budú vytvárať podmienky na zlepšenie úrovne výučby. - vytvorenie učebných textov pre Ing. štúdium so zameraním na UI pre pracoviská TU, STU . Učebné texty budú korešpondovať s e-kurzami ale budú písané ako moderne písané vysokoškolské učebnice s dôrazom na precvičenie danej problematiky a množstvo vyriešených zadaní. Súčasťou každej učebnice budú otázky na diskusiu. Tieto otázky budú základom diskusie o tzv. doporučených štátnicových otázkach pre UI na všetkých 3 pracoviskách. Tieto aktivity by mali prispieť k integrácii a skvalitneniu výučby a štúdia UI na VŠ v SR. Budú to predmety napr. predmety : Neurónové siete, Umelá inteligencia, Evolučné výpočty, Metódy objavovania znalostí, Metódy logiky a usudzovania, Umelý život, Metódy strojového učenia, Kognitívne vedy, Úvod do neurovied , Fuzzy systémy, Neurónové fuzzy systémy, Výpočtová inteligencia, Plánovanie a rozvrhovanie, Programovacie jazyky v UI )

Ciele projektu na 3. rok projektu

Inovácia laboratórií na TU, STU obdobne ako v 2. roku projektu

Vytvorenie učebných textov pre PhD štúdium so zameraním na pracoviska na TU, STU. Učebnice by mali predstavovať najnovšie výsledky výskumu UI na Slovensku ako aj vo svete. PhD študenti by tak dostali kompilát úplnej informácie o najnovších poznatkoch a následne na týchto poznatkoch by mohli ďalej stavať svoje PhD štúdium. Tieto informácie by pomohli zlepšiť kvalitu výučby III. stupňa na univerzitách a skvalitnili resp. integrovali poznatky zo všetkých pracovísk v SR. Táto aktivita by bola podporovaná aj aktivitami vo virtuálnom Slovenskom ústave UI, kde by mohli vzniknúť virtuálne triedy a výučba by mohla sa orientovať integráciu najnovších poznatkov od expertov z celej SR. Sme názoru, že táto aktivita by pomohla skvalitniť výučbu na III. stupni a dúfame že by pomohla väčšej úspešnosti ukončenia PhD štúdia v podmienkach slovenských univerzít. Pri III. stupni sa bude orientovať na 3 základné smery výučby a to : Výpočtová inteligencia, Klasická umelá inteligencia a Biologicky motivované systémy.

Zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu

Riešiteľský kolektív pozostáva z 3 univerzitných pracovísk, ktoré predstavujú popredné slovenské pedagogicko-vedecké pracoviská v oblasti informatiky, aplikovanej informatiky a umelej inteligencie. Riešiteľský kolektív pozostáva z pedagógov z oblasti UI. Na týchto pracoviskách existujú výučbové laboratória a to Centrum pre inteligentné technológie, laboratórium pre kognitívne vedy na STU .

Ciele projektu

Projekt si kladie nasledovné globálne ciele :

Ciele projektu na 1. rok projektu

Vytvorenie e-kurzov pre vybrané predmety v oblasti UI. Predmety budú vytvárané podľa pedagogickej náročnosti a sú rozdelené do 3 skupín a to

Pre predmety, ktoré sa vyučujú na 2 a 3 pracoviskách vzniknú pracovné skupiny na integráciu predmetov a učebných textov. Pre prípravu e-kurzov bude používaný integračný systém U-learn a Webcastová technológia pre nahrávanie prednášok. Systém bude mať jednotnú pedagogickú formu včítane hodnotenia úrovne kurzov absolventmi jednotlivých predmetov.

Ciele projektu na 2. rok projektu

Inovácia výučbových laboratórií na TU, STU s dôrazom na zlepšenie podmienok pre výučbu predmetov pre zameranie a odbor UI. Inovácia sa bude sústreďovať na spoločnú hardwarovú platformu ako aj spoločné programové prostriedky pre výučbu. Súčasne sa budú vytvárať podmienky pre kooperáciu jednotlivých pedagogických pracovísk s cieľom spolupráce pedagógov vyučujúcich rovnaký predmet ako aj študentov študujúcich rovnaký predmet. Prostriedkom bude vytvorenie virtuálneho Slovenského ústavu pre umelú inteligenciu, kde pomocou hypernews, Webcasting a videokonferencií sa budú vytvárať podmienky na zlepšenie úrovne výučby.

Vytvorenie učebných textov pre Ing. štúdium so zameraním na UI pre pracoviská TU, STU. Učebné texty budú korešpondovať s e-kurzami ale budú písané ako moderne písané vysokoškolské učebnice s dôrazom na precvičenie danej problematiky a množstvo vyriešených zadaní. Súčasťou každej učebnice budú otázky na diskusiu. Tieto otázky budú základom diskusie o tzv. doporučených štátnicových otázkach pre UI na všetkých 3 pracoviskách. Tieto aktivity by mali prispieť k integrácii a skvalitneniu výučby a štúdia UI na VŠ v SR.

Ciele projektu na 3. rok projektu

Inovácia laboratórií na TU, STU obdobne ako v 2. roku projektu.

Vytvorenie učebných textov pre PhD štúdium so zameraním na pracoviska na TU, STU. Učebnice by mali predstavovať najnovšie výsledky výskumu UI na Slovensku ako aj vo svete. PhD študenti by tak dostali kompilát úplnej informácie o najnovších poznatkoch a následne na týchto poznatkoch by mohli ďalej stavať svoje PhD štúdium. Tieto informácie by pomohli zlepšiť kvalitu výučby III. stupňa na univerzitách a skvalitnili resp. integrovali poznatky zo všetkých pracovísk v SR. Táto aktivita by bola podporovaná aj aktivitami vo virtuálnom Slovenskom ústave UI, kde by mohli vzniknúť virtuálne triedy a výučba by mohla sa orientovať na integráciu najnovších poznatkov od expertov z celej SR. Sme názoru, že táto aktivita by pomohla skvalitniť výučbu na III. stupni a dúfame že by pomohla väčšej úspešnosti ukončenia PhD štúdia v podmienkach slovenských univerzít.

Medzinárodná spolupráca

Univerzita v Miškolci, Katedra Automatizácie

Prof. Tihamer Adam, Prof. Istvan Ajtonyi

Bay-Logi ústav v Miškolci

Dr. Zoltán Hoffman

Bostonská univerzita, Centrum pre Adaptívne Systémy

Prof. Carpenterová

Univerzita v Berkely, San Francisco, USA

Prof. Lotfi Zadeh

Univerzita v Dortmunde , Nemecko

Prof. Claudio Moraga

Univerzita v Czenstochová

Prof. Rutkowsky

BME – Budapest

Prof. Anamaria Varkonyi – Koczy

Waseda Univerzity , Tokyo, Japonsko

Prof. Shuji Hashimoto

Tokyo Institute of Technology, Japonsko

Prof. Kaoru Hirota

Kyushu Institute of Technology, Japonsko

Prof. Heydeuki Takagi

Cambera Univerzity, Austrália

Prof. Tomas Gedeon

Univerzity of Laussane, Švajčiarsko

Prof. Dario Floreano

Metropolitan Tokyo Institute of Technology, Japonsko

Prof. Yamaguchi

Literatúra

 1. Sinčák P. , Vaščák J. (eds) : Quo Vadis Computational Intelligence, New Trends and Approaches in Computational Intelligence, ISSN 134 9922, ISBN 3-7908-1324-9, Physica-Verlag, Heidelberg, 2000, pp. 490, 1.Sinčák P., Vaščák J., Kvasnička V., Mesiar R. (eds): The State of the Art in Computational Intelligence, ISSN 1615-3871, ISBN 3-7908- 1322-2, Physica-Verlag, Heidelberg, 2000, pp.400,
 2. Sinčák P., Vaščák J., Kvasnička V., Pospíchal J.(eds): Intellignet Technologies – Theory and Applications, New Trends in Intelligent Technologies, IOS Press, 2002, ISSN 0922-6389, ISBN 58603 256 9, Neiederland ( 6 citácii na knihu, 1 citácia na článok v knihe),pp. 342, AAA
 3. Sinčák P. Vaščák J., Hirota K.(eds) : Machine Intelligence : Quo Vadis , Február 2004, WorldScientific Publishing House, ISBN 981-238-751-X, pp. 450

Hodnotenie projektu

Hodnotenie projektu KEGA za uplynulý rok

 1. Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu za hodnotené obdobie
  • Prebudovanie stránky www.ai-cit.sk do WIKI stránky a naplnenie všetkých informácii pre výučbu
  • Bola prebudovaná stránka pre výučbu na http://www.ai-cit.sk/Courses aby študenti mali lepší prístup k informáciam, využitie hypernewsov

  • Bola prebudovaná stránka www.tuke.sk/webcast pre webcastove prezentacie
  • Bola experimentálne vyskúšaná platforma LIFE-SIZE pre videokonferencie a možnosti prednášania učiteľov v Košiciach a v Bratislave pre jednotlivé predmety
  • Boli realizované služobné cesty do zahraničia, ktoré významnou mierou podporili zvýšenie úrovne výučby v oblasti UI a jej integrácie na úrovni SR
  • Bola realizovaná príprava a samotná prevádzka MOODLE systému v laboratóriu pre výmenu informácii a ich zjednocovanie ku kurzom
  • Boli vypracované skriptá k predmetu Fuzzy systémy a bude pokračovať jeho implementácia v systéme MOODLE
  • Bolo inovované Centrum pre Inteligentné technologies z hľadiska vybavenosti
  • Bola nadviazaná spolupráca s Japonskými univerzitami – Tokyo Institute of Technology (Prof. Hirota) a Waseda University in Tokyo (Prof. Hashimoto) s cieľom videokonferenčného prednášania vybraných tém umelej inteligencie
  • Prebiehali diskusie s prof. Kvasničkom o integrácii výučby umelej inteligencie v podmienkach SR a je predpoklad že k tomu dôjde v 3. roku projektu
 2. Vyjadrenie o splnení cieľov projektu v hodnotenom roku riešenia
  • V druhom roku sme mali nasledovné ciele (viď projekt) :
  • inovácia výučbových laboratórií na TU, STU s dôrazom na zlepšenie podmienok pre výučbu predmetov pre zameranie a odbor UI. Inovácia sa bude sústreďovať na spoločnú hardwarovú platformu ako aj spoločné programové prostriedky pre výučbu. Súčasne sa budú vytvárať podmienky pre kooperáciu jednotlivých pedagogických pracovísk s cieľom spolupráce pedagógov vyučujúcich rovnaký predmet ako aj študentov študujúcich rovnaký predmet. Prostriedkom bude vytvorenie virtuálneho Slovenského ústavu pre umelú inteligenciu, kde pomocou hypernews, Webcasting a videokonferencií sa budú vytvárať podmienky na zlepšenie úrovne výučby.
   • Tento cieľ pokladáme za splnený – hoci momentálne prebieha stavebná uprava Centra pre inteligentné technológie – teda do samotných pôvodných priestorov sa vrátime v Máji 2007 ale súčasne sme realizovali inováciu počítačového a pedagogického vybavenie Centra. Súčasne sme robili inováciu webovskych technológií pod WIKI stránky a MOODLE aby sme boli kompatibilný v rámci SR ako aj medzinárodne.
  • vytvorenie učebných textov pre Ing. štúdium so zameraním na UI pre pracoviská TU, STU. Učebné texty budú korešpondovať s e-kurzami ale budú písané ako moderne písané vysokoškolské učebnice s dôrazom na precvičenie danej problematiky a množstvo vyriešených zadaní. Súčasťou každej učebnice budú otázky na diskusiu. Tieto otázky budú základom diskusie o tzv. doporučených štátnicových otázkach pre UI na všetkých 3 pracoviskách. Tieto aktivity by mali prispieť k integrácii a skvalitneniu výučby a štúdia UI na VŠ v SR.
   • Aj tento ciel považujeme za splnený. Pripravované učebné texty budú integrované do systemu MOODLE a súčasne každý študent, ktorý prejde predmetom z UI musí mať svoju web stránku . V predmete Výpočtová inteligencia a neuro-fuzzy systémy máme vyučbový systém tzv. virtuálných firiem . Súčasne z predmetu neurónvé siete sme urobili archiv zadaní a prezentácií, ktoré boli potrebné na započet z predmetu. ( http://www.ai-cit.sk/Courses/NN-2006 ). Súčasne boli inovavané všetky web pristupe pre predmety UI vrámci centra ( http://www.ai-cit.sk/Courses )

 3. Dosiahnuté výsledky riešenia projektu KEGA v uplynulom roku
  • Inovácia výučbových laboratórií v rámci Centra pre Inteligentné technológie ( z iných finančných zdrojov prebieha aj stavebná úprava CIT)
  • Boli vytvorené základné podklady ku dokončeniu integrálnych učebných textov a rutinnej prevádzke videokonferenčnej siete pre vyučbový proces. Súčasne boli vytvorené podmienky na zlepšenie vyučby a sprísnenie zadaní z jednotlivých predmetov v rámci inžinierskeho štúdia odboru UI
  • Boli vytvorené podmienky pre lokálny MOODLE server a jeho napĺňanie učebnými textami
 4. Navrhované vecné zmeny v riešení projektu
  • Košické pracovisko sa aj naďalej bude sústreďovať na dotváranie MOODLE implemetácii a učebných textov. Súčasne sa máme vrátiť do pôvodných priestorov Centra pre Inteligentné technológie, ktoré je teraz v stavebnej prestavbe. Plánujeme spoločné vydanie knihy Štúdie vybraných tém umelej inteligencie, na ktorej sa autorsky budú podieľať aj študenti doktorandského štúdia z oboch pracovísk v Košiciach a v Bratislave.
 5. Zdôvodnenie prípadnej žiadosti vedúceho projektu o predĺženie riešenia projektu KEGA

Výstupy z projektu KEGA za uplynulý rok

 1. Publikované výstupy
  • V rámci projektu sme mali za ulohu aktivity, ktoré korešponduju s nasledovnými aktivitami a su publikované na Webe
  • Prebudovanie stránky CIT do WIKI stránky a naplnenie všetkých informácii pre výučbu

  • Bola prebudovaná stránka pre výučbu, aby študenti mali lepší prístup k informáciam, využitie hypernewsov

  • Boli realizované služobné cesty do zahraničia, ktoré významnou mierou podporili zvýšenie úrovne vyučby v oblasti UI a jej integrácie na úrovni SR
  • Bola prebudovaná stránka pre webcastové prezentácie

  • Bola experimentálne vyskúšaná platforma LIFE-SIZE pre videokonferencie a možnosti prednášania učiteľov v Košiciach a v Bratislave pre jednotlivé predmety
  • Bola realizovaná príprava a samotná prevádzka MOODLE systemu v laboratóriu pre výmenu informacii a ich zjednodovanie ku kurzom
  • Boli vypracované skriptá k predmetu Fuzzy systémy a bude pokračovať jeho implementácia v systéme MOODLE
  • Bolo inovované Centrum pre Inteligentné technologies z hľadiska vybavenosti
  • Bola nadviazaná spolupráca s Japonskými univerzitami – Tokyo Institute of Technology (Prof. Hirota) a Waseda University in Tokyo (Prof. Hashimoto) s cieľom videokonferenčného prednášania vybraných tém umelej inteligencie
  • Prebiehali diskusie s prof. Kvasničkom o integrácii výučby umelej inteligencie v podmienkach SR a je predpoklad že k tomu dôjde v 3. roku projektu
 2. Umelecké výkony
 3. Zoznam výstupov odovzdaných do tlače
  • do tlače je pripravený text P. Sinčák a kol: Inteligentné systémy a umelá inteligencia
  • do tlače je pripravený text J. Vaščák a kol. : Fuzzy inžnierske systémy – teória aplikácie
 4. Iné výstupy
  • Príspevky Bratislavského pracoviska podáva správu Prof. Kvasnička s ktorým úzko spolupracujeme na projekte..

Výsledky projektu KEGA

skriptá:

webovské stránky predmetov:

cit: Research/KEGA (last edited 2008-06-23 13:14:19 by localhost)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.